Eftirlitsskyldir aðilar

Síðast uppfært: 01.11.2023.

Þjóðskjalasafn Ísland sinnir eftirlitsskyldu allra þeirra aðila sem eru afhendingarskyldir til Þjóðskjalasafns Íslands skv. 1. og 2. mgr. 14. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn.

Afhendingarskyldum aðilum ber skylda til að afhenda skjalasafn sitt til varanlegrar varðveislu á opinbert skjalasafn skv. 4. mgr. 14. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Í þeirri grein segir:

Skylt er þeim sem falla undir 1. og 2. mgr. að afhenda opinberu skjalasafni skjöl sín í samræmi við ákvæði laga þessara. Þeir afhendingarskyldu aðilar sem heyra undir stjórnsýslu ríkisins geta eingöngu afhent Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín. Afhendingarskyldir aðilar sem heyra undir stjórnsýslu sveitarfélags skulu afhenda Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín ef sveitarfélagið rekur ekki héraðsskjalasafn á eigin vegum eða á ekki aðild að slíku safni. Sveitarfélag sem afhendir Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín til vörslu greiðir fyrir vörslu þeirra samkvæmt gjaldskrá sem ráðherra setur.

Enn fremur er kveðið á um í 15. gr. laganna að „[a]fhendingarskyld skjöl skal afhenda opinberu skjalasafni þegar þau hafa náð 30 ára aldri. Þó skulu skjöl og önnur gögn á rafrænu formi afhent að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri. Í báðum tilvikum er miðað við síðustu innfærslu eða síðasta bréf afgreidds máls. Varðandi skrár reiknast ársfresturinn frá lokum þess árs þegar síðast var fært inn í skrána. Afhendingarskyldur aðili ber ábyrgð á afgreiðslu úr rafrænum gögnum þar til þau hafa náð 30 ára aldri.“

Í 22.-24. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn kemur fram ábyrgð og skyldur afhendingarskyldra aðila. Í 1. mgr. 22. gr. er kveðið á um að forstöðumaður afhendingarskylds aðila beri ábyrgð á skjalastjórn og skjalavörslu viðkomandi aðila, þ.m.t. að unnið sé í samræmi við fyrirmæli laga og reglna þar að lútandi. Hið sama gildi um formann stjórnsýslunefndar og framkvæmdastjóra sveitarfélags, svo og forstöðumenn sjálfseignarstofnana, sjóða og annarra aðila sem lögin gilda um skv. 14. gr.

Afhendingarskyldum aðilum er skv. 3. mgr. 22. gr. skylt að haga skjalastjórn og skjalavörslu með þeim hætti sem segir í þeim reglum sem settar eru á grundvelli 23. gr. og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við þær.

Í 4. mgr. 22. gr. kemur fram að ábyrgðaraðili skuli grípa til viðeigandi ráðstafana til þess að vernda skjöl afhendingarskylds aðila fyrir ólöglegri eyðileggingu, breytingu og óleyfilegum aðgangi. Þá kemur fram í 24. gr. að ólöglegt sé að ónýta eða farga nokkru skjali í skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila nema það sé gert á grundvelli samþykktar þjóðskjalavarðar, sérstakra reglna sem um það eru settar skv. 23. gr. laganna eða sérstaks lagaákvæðis.

Á grundvelli laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn hefur Þjóðskjalasafn Ísland sett reglur um hvernig skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila skuli hagað.

Hér eru birtir listar yfir afhendingarskylda aðila til Þjóðskjalasafns Íslands. Listunum er raðað upp eftir skilgreiningu í 1. og 2. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn. Athugið að listarnir eru ekki tæmandi. Leiki vafi á afhendingarskyldu skal hafa samband við Þjóðskjalasafn Íslands.

Listarnir voru uppfærðir 1. nóvember 2023.

Afhendingarskyldir aðilar ríkisins

Afhendingarskyldir aðilar ríkisins, sbr. 1.-3. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn.

Afhendingarskyldur aðili
Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi
Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar
Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema
Áfrýjunarnefnd neytendamála
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála
Akureyrar- og Laugalandsprestakall
Árbæjarprestakall
Árborgarprestakall
Austfjarðaprestakall
Bankasýsla ríkisins
Barnaverndarstofa
Bjargráðasjóður
Bjarnarnesprestakall
Borgarholtsskóli
Borgarprestakall
Bótanefnd
Breiðabólsstaðarprestakall
Breiðafjarðar- og Strandaprestakall
Breiðholtsprestakall
Dalaprestakall
Dalvíkurprestakall
Digranes- og Hjallaprestakall
Dómkirkjuprestakall
Dómsmálaráðuneyti
Dómstólasýslan
Eftirlitsnefnd fasteignasala
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga
Egilsstaðaprestakall
Endurkröfunefnd bifreiðatrygginga
Endurskoðendaráð
Endurupptökunefnd
Fangelsismálastofnun ríkisins
Félags- og vinnumarkaðsráðuneyti
Fellsmúlaprestakall
Ferðamálastofa
Fiskistofa
Fjármála- og efnahagsráðuneyti
Fjarskiptastofa
Fjársýsla ríkisins
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Fjölmenningarsetur
Fjölmiðlanefnd
Flensborgarskóli
Forsætisráðuneyti
Fossvogsprestakall
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Framkvæmdasýsla ríkisins
Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála
Gæðaráð íslenskra háskóla
Garða- og Saurbæjarprestakall
Garðaprestakall
Geislavarnir ríkisins
Glaumbæjarprestakall
Glerárprestakall
Gljúfrasteinn - hús skáldsins
Grafarholtsprestakall
Grenjarðarstaðarprestakall
Grindavíkurprestakall
Hæstiréttur
Hafnarfjarðarprestakall
Hafrannsóknastofnun
Hagstofa Íslands
Hallgrímsprestakall
Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið
Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háteigsprestakall
Heilbrigðisráðuneyti
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Héraðsdómur Austurlands
Héraðsdómur Norðurlands eystra
Héraðsdómur Norðurlands vestra
Héraðsdómur Reykjaness
Héraðsdómur Reykjavíkur
Héraðsdómur Suðurlands
Héraðsdómur Vestfjarða
Héraðsdómur Vesturlands
Héraðssaksóknari
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
Hjallaprestakall
Hljóðbókasafn Íslands
Hofsóss- og Hólaprestakall
Hofsprestakall
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Hrunaprestakall
Hugverkastofan
Húsavíkurprestakall
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
Hveragerðisprestakall
Innviðaráðuneytið
Ísafjarðarprestakall
Íslenski dansflokkurinn
Jafnréttisstofa
Kærunefnd húsamála
Kærunefnd jafnréttismála
Kærunefnd útboðsmála
Kærunefnd útlendingamála
Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa
Kársnesprestakall
Keflavíkurprestakall
Kirkjubæjarklaustursprestakall
Kvennaskólinn í Reykjavík
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Kvikmyndasafn Íslands
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landgræðsla ríkisins
Landhelgisgæsla Íslands
Landlæknir
Landmælingar Íslands
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Landspítali
Landsréttur
Langaness- og Skinnastaðarprestakall
Laufásprestakall
Laugardalsprestakall
Lindaprestakall
Listasafn Einars Jónssonar
Listasafn Íslands
Lögreglustjórinn á Austurlandi
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra
Lögreglustjórinn á Suðurlandi
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Lögreglustjórinn á Vesturlandi
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
Lyfjastofnun
Málskotsnefnd Menntasjóðs námsmanna
Mannanafnanefnd
Markanefnd
Matsnefnd eignarnámsbóta
Matsnefnd samkvæmt lax- og silungsveiðilögunum
Matvælaráðuneytið
Matvælastofnun
Melstaðarprestakall
Menningar- og viðskiptaráðuneytið
Mennta- og barnamálaráðuneytið
Menntamálastofnun
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn í Kópavogi
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Sund
Miklabæjarprestakall
Minjastofnun Íslands
Mosfellsprestakall
Námsstyrkjanefnd
Náttúrufræðistofnun Íslands
Náttúruminjasafn Íslands
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Nefnd sem metur hvort erlendur sérfræðingur uppfylli lagaskilyrði fyrir frádrætti frá tekjuskattsstofni
Nefnd sem rannsaka skal mál embættismanns skv. 27. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
Nefnd um dómarastörf
Nefnd um eftirlit með lögreglu
Nefnd um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar
Nefnd um stuðning við útgáfu bóka á íslensku
Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar í þjónustu við fatlað fólk
Nefnd um vandaða starfshætti í vísindum
Nesprestakall
Neytendastofa
Njarðvíkurprestakall
Óbyggðanefnd
Oddaprestakall
Ólafsfjarðarprestakall
Ólafsvíkur- og Ingjaldshólsprestakall
Orkustofnun
Örnefnanefnd
Örorkunefnd
Patreksfjarðarprestakall
Persónuvernd
Ráðgjafar- og greiningarstöð
Rannsóknamiðstöð Íslands
Rannsóknanefnd samgönguslysa
Raunvísindastofnun Háskólans
Reykholtsprestakall
Reynivallaprestakall
Ríkiseignir
Ríkiskaup
Ríkislögmaður
Ríkislögreglustjóri
Ríkissaksóknari
Ríkissáttasemjari
Samgöngustofa
Samkeppniseftirlitið
Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
Samstarfsnefnd skv. sóttvarnarlögum
Sauðárkróksprestakall
Seljaprestakall
Seltjarnarnesprestakall
Sendiráð Íslands í Berlín, Þýskalandi
Sendiráð Íslands í Brussel, Belgíu
Sendiráð Íslands í Helsinki, Finnlandi
Sendiráð Íslands í Kampala, Úganda
Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn, Danmörku
Sendiráð Íslands í Lilongwe, Malaví
Sendiráð Íslands í London, Bretlandi
Sendiráð Íslands í Moskva, Rússlandi
Sendiráð Íslands í Nýja Delí, Indlandi
Sendiráð Íslands í Osló, Noregi
Sendiráð Íslands í Ottawa, Kanada
Sendiráð Íslands í París, Frakklandi
Sendiráð Íslands í Peking, Kína
Sendiráð Íslands í Stokkhólmur, Svíþjóð
Sendiráð Íslands í Tókýó, Japan
Sendiráð Íslands í Washington DC, Bandaríkjunum
Sérfræðinefnd um breytingar á kynskráningu barna
Setbergsprestakall
Siglufjarðarprestakall
Sinfóníuhljómsveit Íslands
Sjúkrahúsið á Akureyri
Sjúkratryggingar Íslands
Skagastrandarprestakall
Skálholtsprestakall
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Skatturinn
Skipulagsstofnun
Skógræktin
Skútustaðaprestakall
Staðastaðarprestakall
Stafholtsprestakall
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Stykkishólmsprestakall
Sunnuhlíð
Sýslumaðurinn á Austurlandi
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Tilraunastöð Háskólans að Keldum
Tjarnaprestakall
Tryggingastofnun ríkisins
Umboðsmaður barna
Umboðsmaður skuldara
Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins
Umhverfis-, orku-, og loftlagsráðuneytið
Umhverfisstofnun
Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála
Úrskurðarnefnd höfundarréttarmála
Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum
Úrskurðarnefnd lögmanna
Úrskurðarnefnd raforkumála
Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta
Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna
Úrskurðarnefnd um álagningu gjalds vegna ólögmæts sjávarafla
Úrskurðarnefnd um leiðréttingu verðtryggðra fasteignaveðlána
Úrskurðarnefnd um náttúruhamfaratryggingar
Úrskurðarnefnd um upplýsingamál
Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Úrskurðarnefnd vegna kostnaðar við skólagöngu fósturbarna
Úrskurðarnefnd velferðarmála
Úrskurðarnefnd verðbréfamiðstöðva
Úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar
Úrvinnslusjóður
Utanríkisráðuneyti
Útlendingastofnun
Útskálaprestakall
Úttektarmenn og yfirúttektarmenn samkvæmt ábúðarlögum
Vatnajökulsþjóðgarður
Veðurstofa Íslands
Vegagerðin
Verðlagsstofa skiptaverðs
Verkmenntaskóli Austurlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Vestmannaeyjaprestakall
Víðistaðaprestakall
Víkurprestakall
Vinnueftirlit ríkisins
Vinnumálastofnun
Vísindasiðanefnd og siðanefndir
Yfirfasteignamatsnefnd
Yfirskattanefnd
Þingeyrarklaustursprestakall
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Þjóðkirkjan
Þjóðleikhúsið
Þjóðminjasafn Íslands
Þjóðskjalasafn Íslands
Þjóðskrá Íslands
Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda
Þorlákshafnarprestakall
Safnaráð
Afhendingarskyld sveitarfélög

Sveitarfélög svo og allar stofnanir og nefndir á þeirra vegum sem fara með stjórnsýslu; hið sama gildir um byggðasamlög og aðra þá aðila sem sjá um framkvæmd einstakra stjórnsýsluverkefna vegna samvinnu sveitarfélaga sem eru afhendingarskyld til Þjóðskjalasafns Íslands, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn.

Afhendingarskyldur aðili
Árneshreppur
Eyja- og Miklaholtshreppur
Garðabær
Grindavíkurbær
Grundarfjarðarbær
Hafnarfjarðarkaupstaður
Innheimtustofnun sveitarfélaga
Kaldrananeshreppur
Kjósarhreppur
Reykhólahreppur
Reykjanesbær
Reykjavíkurborg
Samband íslenskra sveitarfélaga
Seltjarnarnesbær
Snæfellsbær
Strandabyggð
Stykkishólmsbær
Suðurnesjabær
Sveitarfélagið Vogar
Tálknafjarðarhreppur
Vesturbyggð
Sjálfseignarstofnanir og sjóðir

Sjálfseignarstofnanir og sjóðir sem stofnuð hafa verið með lögum eða á grundvelli heimildar í lögum í þeim tilgangi að sinna einkum opinberum verkefnum, sbr. 5. tölul. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn.

  • Happdrætti Háskóla Íslands
Afhendingarskyldir einkaréttarlegir lögaðilar

Einkaréttarlegir lögaðilar, sem tekið hafa að sér rekstrarverkefni með samningi á grundvelli laga um opinber fjármál eða sveitarstjórnarlaga, sbr. 7. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn.

Hér eru taldir upp einkaréttarlegir lögaðilar, sem hafa tekið að sér rekstur verkefna fyrir hið opinbera á grundvelli samnings. Með samningi um rekstur er átt við samning um afmarkaða rekstrarþætti eða þjónustu sem hið opinbera veitir.

Afhendingarskyldur aðiliAthugasemdir
AkureyrarakademíanSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Almannarómur ses.Samningur um rekstur miðstöðvar máltækniáætlunar. Gildistími 20.08.2018 – 19.08.2023.
Ás styrktarfélagSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
AusturbrúSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Bandalag íslenskra listamannaSamningur um ráðgjöf um mál er varða listir og listamenn almennt. Gildistími 01.01.2018 – 31.12.2020.
BreiðdalsseturSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Búnaðarsamband Austurlands Samstarfssamningur vegna verkefna fyrir Landgræðslu ríkisins.
Danslistarskóli JSB Samningur við mennta- og barnamálaráðuneyti.
Domus Mentis geðheilsustöðSamningur um samskiptaráðgjafa. Samningurinn mun gilda frá 01.01.2020 – 31.12.2022.
Farskóli Norðurlands vestraSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fisktækniskóli Íslands Samningur um starfsemi framhaldsskóla. Gildistími 01.01.2016 – 31.07.2020 en gert er ráð fyrir að viðauki verði gerður við samninginn sem framlengir gildistíma út árið 2020.
Fjölmennt, símenntunar- og sesSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fjölsmiðjan á AkureyriSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fjölsmiðjan á SuðurnesjumSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fjölsmiðjan í KópavogiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fjölsmiðjur og önnur námsúrræðiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fræðslu- og símenntunarstöð VestmannaeyjaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fræðslumiðstöð VestfjarðaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fræðslunet SuðurlandsSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarinsSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Framvegis, miðstöð um símenntun í ReykjavíkSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Handverks- og hússtjórnarskólinn HallormsstaðSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Háskólafélag SuðurlandsSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Háskólasetur á BlönduósiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Háskólasetur VestfjarðaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Háskólinn á Bifröst ses.Samningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Háskólinn í Reykjavík ehfSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Heilbrigðiseftirlit AusturlandsSamningur Umhverfisstofnunar um mengunareftirlit með fiskimjölsverksmiðjum
Hússtjórnarskóli ReykjavíkurSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Iðan fræðsluseturSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Innheimtustofnun sveitarfélagaAðkeypt þjónusta
Íslensk ættleiðingAðkeypt þjónusta
Íþrótta- og ólympíusamband ÍslandsSamningur um framlag vegna styrkveitinga ÍSÍ úr ferðasjóði íþróttafélaga. Gildistími 01.01.2018 – 31.12.2020.
Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf.Samningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
KirkjubæjarstofaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Klassíski Listdansskólinn Samningur við mennta- og barnamálaráðuneyti.
KolviðurSamstarfssamningur um kolefnisbindingu með skógrækt
Kvikmyndaskóli Íslands/Menntas ehf.Samningur um viðbótarnám við framhaldsskóla í kvikmyndagerð. Gildistími 01.01.2020 – 31.12.2024.
LandsbjörgAðkeypt þjónusta
Landssamtök ísl. stúdenta, LÍSSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Listaháskóli ÍslandsSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Listdansskóli ÍslandsSamningur við mennta- og barnamálaráðuneyti.
M.Í.T. Menntaskóli í tónlist ses.Samningur um starfsemi framhaldsskóla. Gildistími frá 01.09.2016 – 31.12.2020.
Mannréttindaskrifstofa íslandsAðkeypt þjónusta
Mennta- og menningarsetur á VopnafirðiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Menntaskóli BorgarfjarðarSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Menntaskólinn í tónlistSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Miðstöð símenntunar á SuðurnesjumSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Miðstöð símenntunar í HafnarfirðiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Mímir, símenntunSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Myndlistarskólinn í ReykjavíkSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Námsflokkar ReykjavíkurSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Náttúrustofa SuðausturlandsSamstarfssamningur, vinna vegna Bændur Græða Landið
Nýheimar – HöfnSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
OlíudreifingSamningur við Umhverfisstofnunar um hýsingu bráðamengunarbúnaðar, eftirlit með honum og viðbrögð við bráðamengun
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarinsVerkefni sem unnin eru af framlögum samkvæmt búnaðarlagasamningi.
Rauði krossinnÞjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd
ReykjavíkurakademíanSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Samband ísl. námsmanna erlendis (SINE)Samningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Samband íslenskra framhaldsskólanemaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Símenntunarstöð á VesturlandiSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Símenntunarstöð EyjafjarðarSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Slysavarnaskóli sjómannaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Snorrastofa í Reykholti ses.Samningur um starfsemi Snorrastofu. Gildistími frá 01.01.2018 – 31.12.2020.
Staðlaráð ÍslandsSamningur við menningar- og viðskiptaráðuneyti
Suðurlandsskógar Samstarfssamningur um verkefni starfsmanns í Austur- og Vestur Skaftafellssýslum
TækniskólinnSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
The International Organization for migrationÞjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd
VerndAðkeypt þjónusta
Verslunarskóli ÍslandsSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
VotlendissjóðurinnSamstarfssamningur um endurheimt votlendis
Þekkingarnet Þingeyinga ses.Samningur um starfsemi Þekkingarnetsins. Samningurinn gildir frá 01.01.2020 – 31.12.2024.
Þekkingarsetur SuðurnesjaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Þekkingarsetur VestmannaeyjaSamningar sem mennta- og menningarmálaráðuneyti gerði á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og hafa verið framlengdir.
Afhendingarskyldir lögaðilar í 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera

Lögaðilar sem eru í 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera eru afhendingarskyldir aðilar, sbr. 2. mgr. 14. gr. laga um opinber skjalasöfn. Þetta á t.d. við um fyrirtæki sem eru í meirihluta eigu hins opinbera.

Hér eru taldir upp lögaðilar sem teljast til afhendingarskyldra aðila skv. þessu lagaákvæði.

Afhendingarskyldur aðili
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Allianz Ísland hf.
Betri Samgöngur ohf.
Bjargráðasjóður
Blámi-fjárfestingafélag ehf.
Borgun hf.
Brák hses.
Byggðastofnun
D-1 ehf.
EFF 2 ehf.
Eignarhaldsfélag Landsbankans ehf.
Eignarhaldsfélag Suðurnesja ehf.
Eignarhaldsfélagið Spölur ehf.
Eignarhlutir ehf.
Ergo ehf.
Farice ehf.
Fastengi ehf.
Félagsbústaðir hf.
Flói ehf.
Geysir General Partner ehf.
Geysir Green Investment Fund slhf.
GP ÍSF ehf.
Happdrætti Háskóla Íslands
Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús ohf.
Holtavegur 10 ehf.
Hömlur ehf.
Hömlur fyrirtæki ehf.
Hringur - eignarhaldsfélag ehf.
Hugverkasjóður Íslands ehf.
Húsnæðissjóður
Hvanneyrarbúið ehf.
Iceland Construction ehf.
Icelandic Trademark holding ehf.
ÍL sjóður
Isavia ANS ehf.
Isavia innanlands ehf.
Isavia ohf.
ÍSB fasteginir ehf.
ÍSF slhf.
Íslandsbanki hf.
Íslandspóstur ohf.
Íslandssjóðir ehf.
Íslenskar orkurannsóknir
Kreditkort ehf.
Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður
Landsbankinn hf.
Landsbréf hf.
Landskerfi bókasafna hf.
Landsvirkjun Power ehf.
Landsvirkjun sf.
Leigufélagið Bríet ehf.
Lindarhvoll ehf.
Lindir Resources ehf.
LT lóðir ehf.
Matís ohf.
Menntasjóður námsmanna
Miðengi ehf.
Minjavernd hf.
Náttúruhamfaratrygging Íslands
Neyðarlínan ohf.
Nýr landspítali ohf.
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
OIF ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Orkufjarskipti hf.
Orkusalan ehf
Orkuveita Reykjavíkur
Öryggisfjarskipti ehf.
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Rarik ohf.
Ríkisútvarpið ohf.
RIVULUS ehf.
RÚV Sala ehf.
Seðlabanki Íslands
Sítus ehf.
Smyrlaheiði ehf.
Span ehf.
Sparisjóður Austurlands hf.
SPN1 hf.
SPW ehf.
Tæknigarður ehf.
Tæknisetur ehf.
Vigdísarholt ehf.
Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf.
Vísindagarðurinn ehf.
Þjóðarleikvangur ehf.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.
Þróunarsjóðurinn Langbrók